Ons Werkswyse en Ouditbenadering
 

Ons Werkswyse
Dienslewering

Ons glo dat ons nie in die eerste instansie 'n leweransier van dienste is nie, maar eerder 'n besigheidsvennoot van elke kliënt wat van ons dienste gebruik maak. Ons poog om kliënte se bedrywighede en risiko's so te verstaan dat ons 'n pad saam met hulle kan loop en bevrediging kan vind in die wete dat ons waarde aan hul besigheid toegevoeg het.

Met elke werksopdrag sal ons ons ten doel om:

  • insette te lewer wat waarde toevoeg deur die strukturering van 'n besigheid op 'n wyse wat risiko's tot die minimum beperk;
  • tydige bystand aan bestuur en direksie te lewer oor enige kwessies waar ons kundigheid en ervaring tot nut kan wees; en
  • werk tydig en met die minste ontwrigting af te handel.

Professionele ontwikkeling

Dit is ons praktyk dat direkteure, bestuurslede en klerke jaarlikse kursusse bywoon oor die volgende kritieke terreine:

  • Etiek en onafhanklikheid (SAICA se gedragskode);
  • Rekeningkundige standaarde;
  • Wetgewing: Inkomstebelasting, BTW, Maatskappywetwysigings; en
  • Ouditstandaarde.

Daar word verder intern opleiding aangebied om te verseker dat alle personeel op hoogte is met die jongste ontwikkelinge op die bogenoemde terreine.

Die getal ure wat direkteure en bestuur aan opleiding bestee oorskry die minimum vereistes wat deur SAICA gestel word.

Kwaliteitsbeheer

Ons het 'n formele beleid oor kwaliteitsbeheer in ons dienslewering wat voldoen aan die vereistes wat gestel word.

'n Verdere kwaliteitsbeheermaatreël is dat ons vier direkteure ten nouste betrokke is by die uitvoer van ons dienste, en dat hulle saamwerk om te verseker dat effektiewe oplossings vir kliënte aangebied word.

Ouditbenadering
Ons ouditbenadering is daarop ingestel om aan die vereistes van die "International Standards on Auditing" te voldoen en word voorts gerig deur ons oogmerk om die maksimum waardes aan kliënte se besigheid toe te voeg.

Voorbeelde van hoe ons in hierdie verband te werk gaan is:

  • Deurlopende en tydige kommunikasie met bestuur oor ons bevindinge; en
  • Kontrole-gebaseerde terugvoer aan bestuur oor leemtes gevind in stelsels, asook die nagaan van uitvoering van kontroles wat deur bestuur ingestel is.

Ons maak gebruik van Caseware- en Probeta-metodologie vir die ontwerp en uitvoering van ons ouditprosedures. Hierdie metodologie word deur die meerderheid ouditeursfirmas in Suid-Afrika gebruik. Dit word deurlopend aangepas namate standaarde verander of nuwe standaarde uitgereik word.